Untitled Document
 
  
  Bookmark        
รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์

รับทำสื่อ CAI ,ผลงาน อ.คศ.3 ,น.ป.โท

 • รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับครู อาจารย์จากผู้มีประสบการณ์  ระดับมืออาชีพ          
 • มีผลงาน CAI ที่มีคุณภาพ และผ่านการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะของครู อาจารย์ มาแล้วเป็นจำนวนมาก
 • ผลงานจะมีการ Update พัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์ในการสอน TRAINING โปรแกรมต่าง ๆ เช่น  Flash, Photoshop  รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
 • CAI ทำด้วย โปรแกรม Flash  ซึ่งสามารถใช้งานบนอินเตอร์เนตได้ดี
 • มีรูปแบบการจัดทำไม่ซ้ำแบบกันในแต่ละชิ้นงาน และตามความต้องการของลูกค้า
 • มี Animation (ภาพเคลื่อนไหว) และภาพประกอบกับเนื้อหา
 • มีเสียงบรรยาย  โดยบุคลากรคุณภาพและดนตรีประกอบเนื้อหา 
 • ข้อ สอบและแบบฝึกหัดระหว่างเรียน มีทั้งแบบสุ่มตัวอย่าง, แบบไม่สุ่มตัวอย่าง แบบตัวเลือก, จับคู่, เกมส์, เติมคำ, การฝึกเขียนต่าง ๆ เช่น ตัวเลข ฯลฯ
 • มีสรุปคะแนนและเปรียบเทียบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 • มีระดับคะแนนและเกณฑ์การวัดผลว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่และอยู่ในระดับใด 
 • รายงานผลคะแนนสามารถพิมพ์ออกทางเครืองพิมพ์ได้ 
 • CAI ใช้งานง่ายใแผ่นซีดีเล่นได้ทันที ไม่ต้องติดตั้ง (Autorun)
 • มีคู่มือการใช้งานให้
 • แผ่นซีดีสกรีนด้วยเครื่องพิมพ์คุณภาพสูง
 • สำหรับราคากันเองครับ ไม่แพงอย่างที่คิด ราคาต่อรองกันได้ (เริ่มต้นที่ 10,000 บาท) 
 • การส่งงานตรงต่อเวลาตามที่ตกลงกันไว้ (ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของเนื้อหาด้วย)
 • ผล งานจะรับผิดชอบหลังส่งมอบ 1 อาทิตย์  (ผู้ว่าจ้างจะต้องเช็คความถูกต้องภายในหนึ่งอาทิตย์  เพื่อแก้ไข  ถ้าเกินเวลา  อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

แพ็คเก็ท A ราคา 35,000 บาท

 • เป็นแพ็คเก็ท CAI  ขนาดใหญ่ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีเนื้อหาปานกลาง ประมาณ 5-7 บท
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 200 เฟรม
 • ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหา CAI 100 ภาพ
 • แบบทดสอบ CAI ก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ
 • แบบทดสอบ CAI ระหว่างเรียนบทละ 10 ข้อ
 • เสียงบรรยายประกอบ CAI ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4
 • คู่มือการใช้บงาน CAI ของทเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 10 เล่ม (สำหรับสอดใส่ในกล่อง CD)
 • คู่มือการใช้งาน CAI ของบทเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม (ขนาดจำนวนไม่เกิน 30 แผ่น)
 • ซีดีปริ๊นสกรีนหน้าแผ่นCAI จำนวน จำนวน 10 แผ่น
 • กล่อง+ปกพิมพ์กระดาษ High Glossy ของCAI จำนวน  10  กล่อง
 • ไฟล์ต้นฉบับ CAI ที่สามารถแก้ไขได้ (Adobe Flash)

แพ็คเก็ท B ราคา 23,000 บาท

 • เป็นแพ็คเก็ท CAI  ขนาดกลาง สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีเนื้อหาปานกลาง ประมาณ 2-4 บท
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 100 เฟรม
 • ภาพเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหา CAI 40 ภาพ
 • แบบทดสอบ CAI ก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ
 • แบบทดสอบ CAI ระหว่างเรียนบทละ 10 ข้อ
 • เสียงบรรยายประกอบ CAI ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
 • คู่มือการใช้บงาน CAI ของทเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 5 เล่ม (สำหรับสอดใส่ในกล่อง CD)
 • คู่มือการใช้งาน CAI ของบทเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม (ขนาดจำนวนไม่เกิน 30 แผ่น)
 • ซีดีปริ๊นสกรีนหน้าแผ่นCAI จำนวน จำนวน 5 แผ่น
 • กล่อง+ปกพิมพ์กระดาษ High Glossy ของCAI จำนวน 5 กล่อง
 • ไฟล์ต้นฉบับCAI ที่สามารถแก้ไขได้ (Adobe Flash)

แพ็คเก็ท C ราคา 13,000 บาท

 • เป็นแพ็คเก็ท CAI  ขนาดย่่อม สำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีเนื้อหาปานกลาง ประมาณ 1-2 บท
 • เนื้อหา CAI จัดเป็นรูปแบบภาพกราฟฟิค 30 เฟรม
 • แบบทดสอบ CAI ก่อนเรียน/หลังเรียน 30 ข้อ
 • แบบทดสอบ CAI ระหว่างเรียนบทละ 10 ข้อ
 • เสียงบรรยายประกอบ CAI ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 • คู่มือการใช้บงาน CAI ของทเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 2 เล่ม (สำหรับสอดใส่ในกล่อง CD)
 • คู่มือการใช้งาน CAI ของบทเรียนพิมพ์สีทั้งเล่ม 1 เล่ม (ขนาดจำนวนไม่เกิน 30 แผ่น)
 • ซีดีปริ๊นสกรีนหน้าแผ่นCAI จำนวน จำนวน 2 แผ่น
 • กล่อง+ปกพิมพ์กระดาษ High Glossy ของCAI จำนวน 2 กล่อง
 • ไฟล์ต้นฉบับCAI ที่สามารถแก้ไขได้ (Adobe Flash)

การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เราจะออกแบบให้คุณ ดังนี้

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พร้อมทั้งเสียงบรรยาย โดยสร้างจากโปรแกรม Flash
 2. StoryBoard ประกอบบทเรียนฯ
 3. คู่มือการใช้งาน
 4. คู่มือสำหรับผู้สอน
 5. ออกแบบ ปก + CD

คุณต้องเตรียมอะไรบ้าง

 1. กลุ่มเป้าหมาย หัวข้อที่จะนำลงไปในบทเรียน รวมไปถึงเนื้อหาที่ใช้ในบทเรียน
 2. เตรียมจุดประสงค์การเรียนรู้
 3. เตรียมแบบฝึกหัดภายในบทเรียน (ถ้ามี) + เฉลย
 4. เตรียมแบบทดสอบก่อน/หลังเรียน + เฉลย
 5. ข้อมูลผู้จัดทำ (ชื่อ ตำแหน่ง สังกัด) + ภาพผู้จัดทำ

ระยะเวลาในการทำงาน

 • 30 วัน - 60 วัน

การส่งงาน

 1. ส่งงานและแจ้งความคืบหน้าทาง E-mail
 2. ในกรณีที่ผู้สอนบางท่านที่ไม่มี E-mail จะจัดส่งงานและความคืบหน้า ตามงวดงานทางไปรษณีย์
 3. สำหรับลูกค้าที่สะดวกมารับงานที่ร้าน (จังหวัดเชียงใหม่) เราจะ Copy ลงCD ให้

เงื่อนไขการชำระเงิน

หลังจากที่ตกลงว่างจ้างตามราคาที่คุยกันแล้ว การชำระเงินจะแบ่งออกเป็น 3 งวดครับ

 1. งวดแรก 30% หลังจากได้รับ Lay Out ประกอบด้วย Script เสียงบรรยาย, Graphic Theme, Navigation ต่างๆ ในบทเรียน
 2. งวดที่ 2 50% เมื่อส่งความคืบหน้าของบทเรียนลง CD ได้ 80%
 3. งวดสุดท้าย 20% เมื่อส่งงานเสร็จ 100%

เงื่อนไขการทำงาน

 1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนื้อหา หรือรูปแบบระหว่างการออกแบบจัดทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากที่ได้ตกลงกันแล้ว
 2. การ แก้ไขงาน จะแก้ไขให้เฉพาะที่ผู้จัดทำได้ทำผิดพลาดเท่านั้น จะไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบทเรียนฯ และต้องแจ้งให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์ จากที่ได้รับชิ้นงานUntitled Document
    
  
   © Copy right 2012  By WEB-CAI (www.web-cai.com)