Untitled Document
 
  
  Bookmark        
รับทำเว็บไซต์, รับทำซีเอไอ, รับทำCAI, สื่อการสอน, อีเลินนิ่ง, จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน WEBSITE & CAI Center Limited Partnership. หจก.เว็บไซต์ แอนด์ ซีเอไอ เซ็นเตอร์

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา

ตัวอย่างงานด้าน สื่อ  CAI
   

สื่อการสอน คณะทันตแพทย์ฯ (e-learning)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาศิลปะ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาศิลปะ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาไทย (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสังคมฯ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสังคมฯ (CAI)

แนะนำ มช. (e-learning)
สื่อพิเศษ (e-learning)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (e-learning)

สื่อการสอนกลุ่มวิชางานช่างพื้นฐาน (e-learning)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสังคมฯ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาฟ้อนรำ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาพลศึกษา (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาดนตรี (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (CAI)

สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (CAI)
สื่อการสอนกลุ่มวิชาสุขศึกษา (CAI)
ตัวอย่างงานด้าน WEBSITE
เรือนแพสายนที เขื่อนแม่งัดฯ อ.แม่แตง (website)
รวมผลงานวิจัยของ อ.ทัศนีพร (website)
ไก่ชนสินสยามแพร่ฟาร์ม (website)


 Untitled Document
    
  
   © Copy right 2012  By WEB-CAI (www.web-cai.com)