บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอรลงทะเบียนเข้าใช้งาน

ชื่อ-นามสกุล
:
รหัสผ่าน
:
ทดลองโดยใช้ระบบ

สวนผู้เรียน
username std
password std

สวนผู้สอน
username teacher
password teacher